Dhurakij Pundit University
| Language :
ระบบการรับสมัคร ฯ ออนไลน์ทำงานได้ดีกับบราวเซอร์ : Google Chrome, Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 และ Mozilla Firefox

** หมายเหตุ สถานศึกษาจะได้รับของที่ระลึกในนามของสถานศึกษา สถานศึกษาละ 1 ชุด ส่วนนักเรียน / นักศึกษาที่มาเข้าร่วมแข่งขันจะได้รับของที่ระลึกทุกคน **